Profilaktyczne napromienianie czaszkowe dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w pełnej remisji czesc 4

Charakterystyka siedmiu badań uwzględnionych w meta-analizie. Charakterystykę siedmiu badań przedstawiono w tabeli 1. Cztery badania były niewielkie, z udziałem 55 lub mniej pacjentów. Pozostałe trzy badania obejmowały 825 pacjentów lub 84 procent wszystkich pacjentów. Badanie profilaktyczne czaszkowej czaszki rozpoczęte w 1988 r. (PCI-88), 31 które nie obejmowało oceny neuropsychologic...

Częstość występowania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w Stanach Zjednoczonych, 1988-1994 cd

Elektroforezę i identyfikację nukleotydów przeprowadzono za pomocą zautomatyzowanego sekwenatora DNA (ABI 377, Applied Biosystems, Foster City, CA). Genotypy próbek dodatnich pod względem HCV RNA określono przez sekwencjonowanie 300 nukleotydów w regionie NS5b. 7 Porównano sekwencje dla każdego genotypu z opublikowanymi sekwencjami przy użyciu programu Wisconsin Genetic Computer Group, z użyciem po...

optyk oko szczecin czesc 4

Podstawowe wsparcie dla życia nie zostało udzielone 111 pacjentom, którzy mieli nieodwracalne zatrzymanie, oraz 9 pacjentom, którzy nie wykonywali resuscytacji; nie zapewniono zaawansowanego wsparcia na rzecz życia 91 pacjentom z terminalną chorobą i 114 pacjentom, u których czas od zapaści do rozpoczęcia podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej był dłuższy niż 30 minut; oraz 8 pacjentów ...

Peginterferon Alfa-2a w monoterapii, lamiwudyna w monoterapii i dwie w skojarzeniu u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B z ujemnym HBeAg ad 7

Ponieważ wiele osób z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest bezobjawowych, badania serologiczne oparte na populacji są potrzebne do oszacowania częstości występowania infekcji oraz do opracowania i oceny działań profilaktycznych. Metody
Przeprowadziliśmy testy na przeciwciała przeciwko HCV (anty-HCV) na próbkach surowicy od 21 241 osób w wieku sześciu lat lub...

Najnowsze zdjęcia w galerii nerlit:

331#kora debu , #kozieradka zastosowanie , #krążek międzykręgowy , #kregozmyk , #krioglobulinemia , #oblicz dni płodne i owulacje , #kserostomia , #łąkotka przyśrodkowa , #lamblia leczenie , #lamblia objawy ,